توانای تولید انواع فنر (فشاری/کششی)از مفتول 1.5-0.6میلیمتر فولاد فنر